ס.א.נ 26 ביצוע בע"מ

פרטים

שם
ס.א.נ 26 ביצוע בע"מ
מספר ח.פ.
516228129
אתר
אין פרטים
כתובת אימייל
אין פרטים

מעורבות בתאונות

0 תאונות, אין נפגעים.

עיצומים כספיים על ליקויי בטיחות

מספר מזהה תאריך אתר סעיף הפרה סכום קנס תוצאת ערעור
20829 09/10/2023 הרב ריינס יצחק 3 פתח תקווה מסירת הודעה מיידית למפקח העבודה האזורי על כך שמנהל העבודה הפסיק לשמש בתפקידו, מסירת פרטיו של מנהל העבודה שנתמנה במקומו, ורישום שמו ומענו של מנהל העבודה שנתמנה בפנקס הכללי, לפי תקנה 2 )ג( לתקנות עבודות בניה. ) מספר פרט 34 בחלק ב' בתוספת השנייה לחוק להגברת 21,990.00 ₪